Trang chủ | Giới thiệu | Thành tựu đạt được

Khuyến nông Hà Tĩnh: Thành tựu và định hướng

Nh?ng nam qua v?i muôn vàn khó khan, thách th?c ?nh hu?ng tr?c ti?p d?n s?n xu?t nông nghi?p. Nhung v?i s? quan tâm ch? d?o sát sao, thu?ng xuyên c?a Trung tâm Khuy?n nông Qu?c gia, T?nh ?y, UBND t?nh, các s? ban ngành, t? ch?c doàn th? và chính quy?n các c?p, cùng s? n? l?c c?a h? th?ng khuy?n nông t? t?nh d?n co s? công tác khuy?n nông dã thu du?c nhi?u k?t qu? tích c?c, góp ph?n chuy?n d?i co c?u cây tr?ng, v?t nuôi, tang nang su?t, ch?t lu?ng, hi?u qu? s?n xu?t và nâng cao thu nh?p cho ngu?i dân. Th?c hi?n ch? truong tái co c?u ngành nông nghi?p theo hu?ng nâng cao giá tr? gia tang và phát tri?n b?n v?ng, t?nh Hà Tinh dã th?c hi?n tru?c m?t bu?c tái co c?u ngành nông nghi?p, theo dó t?p trung phát tri?n các s?n ph?m hàng hóa nông nghi?p ch? l?c theo hu?ng t?p trung quy mô l?n, hình thành các chu?i giá tr?. T? dó, h? th?ng Khuy?n nông có bu?c chuy?n mình t? khuy?n nông xóa dói gi?m nghèo sang khuy?n nông phát tri?n s?n xu?t hàng hóa và dã giành du?c nhi?u k?t qu? th?ng l?i.

Thành tựu đạt được

Trải qua hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, công tác Khuyến nông luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, thường xuyên của Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở ban ngành, tổ chức đoàn thể và chính quyền các cấp, cùng sự nổ lực của hệ thống khuyến nông từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

 1 

VIDEO CLIPS
Loading the player...
HỖ TRỢ ONLINE

Hotline - 0912.128.464

Văn phòng - 0393.856.739
Hôm nay: 34 | Tất cả: 287,146
DỊCH VỤ
  Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 150 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393 856739/ Fax: 0393 856737 - Hotline: 0912.128.464
Email: khuyennonghatinh@gmail.com - Website: http://khuyennonghatinh.com