>> HOẠT ĐỘNG NGÀNH NN |

Hà Tĩnh đẩy mạnh hoạt động khuyến nông cộng đồng
Tin đăng ngày: 30/5/2024 - Xem: 735

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh vừa ký, ban hành văn bản số 2967/UBND-UBND-NL5 ngày 28/5/2024 về việc đẩy mạnh hoạt động khuyến nông cộng đồng.

Thời gian qua, Hà Tĩnh đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác khuyến nông và khuyến nông cộng đồng trên địa bàn. Hiện nay, toàn tỉnh đã có 174 tổ KNCĐ được thành lập tại 173 xã và 01 phường, có 2.234 thành viên tham gia.  Để công tác khuyến nông và các tổ KNCĐ hoạt động hiệu quả, bền vững, đáp ứng nhu cầu của nông dân, trở thành lực lượng chủ lực của ngành nông nghiệp ở cơ sở; thực hiện Văn bản số 2769/BNN-KN ngày 16/4/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đẩy mạnh hoạt động khuyến nông cộng, ngày 28/5/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2967/UBND-UBND-NL5 về việc đẩy mạnh hoạt động khuyến nông cộng đồng.

Theo đó, giao UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành liên quan và UBND các
huyện, thành phố, thị xã tập trung thực hiện một số nội dung

UBND các huyện, TP,TX bám sát Chương trình Khuyến nông tỉnh giai đoạn 2023-2025 (kèm theo Quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 của UBND tỉnh) và Kế hoạch khuyến nông tỉnh hàng năm của Sở NN&PTNT để chỉ đạo xây dựng, ban hành và bố trí nguồn ngân sách cho thực hiện có hiệu quả Kế hoạch khuyến nông cấp huyện hàng năm; đồng thời, chủ động lồng ghép các chương trình, dự án liên quan trên địa bàn để triển khai, nhân rộng các mô hình sản xuất, hoạt động khuyến nông tạo sự lan tỏa, đẩy mạnh công tác khuyến nông cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn và UBND cấp xã tập trung thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ theo Văn bản số 5850/UBND-NL5 ngày 23/10/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện hỗ trợ hoạt động của các tổ khuyến nông cộng đồng trong xây dựng NTM.

Upload

Tổ KNCĐ xã Thạch Hội tổ chức tập huấn sản xuất lúa hữu cơ liên kết chuỗi cho bà con

Củng cố, kiện toàn, phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống khuyến nông cơ sở theo mô hình tổ khuyến nông cộng đồng đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế và hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Quyết định số 896/QĐ-BNN-VPĐP ngày 01/4/2024, gắn với nâng cao chất lượng nội dung tiêu chí xây dựng NTM theo quy định.

Chỉ đạo UBND cấp xã thành lập và quản lý các tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động theo đúng quy định hiện hành; quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, hỗ trợ các trang bị, thiết bị cần thiết và tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ khuyến nông cộng đồng (như đào tạo, tập huấn, tham quan học tập kinh nghiệm,…) và tạo điều kiện cho tổ khuyến nông cộng đồng tham gia các hoạt động để tạo nguồn thu cho tổ duy trì hoạt động.

Thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả hoạt động của tổ khuyến nông cộng đồng; định kỳ (6 tháng, năm) sơ kết, tổng kết đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc liên quan (nếu có) và đề xuất các nội dung cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh công tác khuyến nông gửi về UBND tỉnh (qua Sở NN&PTNT) để tổng hợp, tham mưu xây dựng, trình cấp thẩm quyền theo quy định.

Upload

Tổ chức tọa đàm hướng dẫn thành lập và nâng cao năng lực hoạt động cho các tổ khuyến nông cộng đồng

Sở NN&PTNT tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn UBND các huyện, TP,TX thành lập tổ khuyến nông cộng đồng, xây dựng quy chế và kế hoạch hoạt động cho các tổ khuyến nông cộng đồng phù hợp với các quy định hiện hành và tình hình thực tiễn. Xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động chung cho tổ khuyến nông cộng đồng để hướng dẫn các địa phương thực hiện.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham mưu, triển khai các nhiệm vụ về hoạt động khuyến nông cộng đồng: thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm và đề xuất giải pháp để tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả; kiểm tra, thẩm định đánh giá chỉ tiêu số 13.5 “có tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả” theo quy định của Bộ tiêu chí xã NTM thực hiện trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025; thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ liên quan theo Văn bản số 5850/UBND-NL5 ngày 23/10/2023 của UBND tỉnh; chủ động rà soát, tham mưu xây dựng, đề xuất ban hành các nội dung cơ chế, chính sách khuyến nông phù hợp để hỗ trợ tổ khuyến nông cộng đồng.

Chủ động tham mưu, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã kịp thời tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm hoạt động của các tổ khuyến nông cộng đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới ở địa phương gửi báo cáo về Bộ NN&PTNT để chuẩn bị cho Hội nghị toàn quốc sơ kết 02 năm thực hiện mô hình thí điểm tổ khuyến nông cộng đồng khi có đề cương, hướng dẫn của Bộ.

Sở Tài chính phối hợp với Sở NN&PTNT và UBND các huyện, TP,TX nghiên cứu sự cần thiết, quy định hiện hành, tham mưu đề xuất các cơ chế, chính sách liên quan về hỗ trợ, thúc đẩy phát triển tổ khuyến nông cộng đồng trên cơ sở đề xuất của các địa phương, đơn vị. Kịp thời thực hiện các nội dung nhiệm vụ được phân công tại Văn bản số 5850/UBND-NL5 ngày 23/10/2023 của UBND tỉnh.

Các Sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở NN&PTNT và UBND các huyện, TP,TX nghiên cứu, tham mưu, hỗ trợ, thúc đẩy phát triển tổ khuyến nông cộng đồng. Kịp thời thực hiện các nội dung nhiệm vụ được phân công tại Văn bản số 5850/UBND-NL5 ngày 23/10/2023 của UBND tỉnh.

Giao Sở NN&PTNT thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nội dung nêu trên; định kỳ 6 tháng, năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện; theo chức năng, nhiệm vụ, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định các vấn đề phát sinh./.

Kim Thịnh

Nguồn:
Từ khóa:

khác:

30/5/2024 - Hà Tĩnh đẩy mạnh hoạt động khuyến nông cộng đồng
27/5/2024 - Hiệu quả mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng
16/5/2024 - Can Lộc hướng đến nền nông nghiệp sạch và bền vững
16/5/2024 - Tăng cường quản lý, chỉ đạo sản xuất tôm nước lợ
16/5/2024 - Thả giống cá chim vây vàng thực hiện mô hình khuyến nông
13/5/2024 - Máy bay phun phân bón lá, nông dân thu thóc đầy bồ
13/5/2024 - Một số giải pháp kỹ thuật ứng phó tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, mưa dông bất thường và áp thấp nhiệt đới, bão, lũ đối với sản xuất nuôi trồng thủy sản
13/5/2024 - Hà Tĩnh tìm cách khắc phục tình trạng suy thoái cam Khe Mây và cam Bù Hương Sơn
7/5/2024 - Hội thảo Đánh giá kết quả sản xuất lúa kết hợp nuôi rươi tại phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh
7/5/2024 - Hội thảo đầu bờ Mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn hữu cơ, gắn liên kết tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp
6/5/2024 - Nuôi gà trên cát mang lại hiệu quả kinh tế cao
6/5/2024 - Phát triển bền vững nghề nuôi ong lấy mật
4/5/2024 - Hội nghị triển khai đề án sản xuất vụ hè thu năm 2024
3/5/2024 - TRIỂN VỌNG TỪ MÔ HÌNH NUÔI GÀ LIÊN KẾT
26/4/2024 - Tháng công nhân năm 2024: “Đoàn kết công nhân- triển khai Nghị quyết”
 
  VIDEO CLIPS  
Video
PS Nông nghiệp tuần hoàn chi phí thấp, lợi nhuận cao
PS Đẩy mạnh sản xuất hữu cơ trên cây ăn quả có múi
Nông nghiệp tuần hoàn xu thế tất yếu
Tình hình phát triển cây ăn quả có múi tại Hà Tĩnh
Phòng trừ sâu bệnh trước khi lúa trổ bông
Chung tay chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp
Cải tạo ao đầm trước vụ tôm xuân hè
Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật nỗ lực từ các địa phương
Phòng trừ sâu bệnh cho lạc xuân
Nâng cao chất lượng tiêm phòng cho đàn vật nuôi
 
  VĂN BẢN MỚI  
Về việc đẩy mạnh công tác Khuyến nông

Thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển vào làm việc tại Trung tâm Khuyến nông tại kỳ tuyển dụng năm 2022

Thông báo chương trình thực tập sinh tại Hàn Quốc

Chương trình khuyến nông tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025

Chương trình Khuyến nông tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2023 - 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Phòng trừ sâu bệnh hại lúa từ nay đến cuối vụ xuân năm 2022

Quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn Hà Tĩnh.

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025”

KẾ HOẠCH: Khuyến nông năm 2021

 
THƯ VIỆN ẢNH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang truy cập 5
Máy chủ tìm kiếm 10
Khách viếng thăm 7
Hôm nay: 484
Tất cả: 1,033,008
  FANPAGE FACEBOOK  
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Tin tức   I  Hoạt động khuyến nông   I  Hoạt động ngành NN   I  Cẩm nang kỹ thuật   I  Gương điển hình   I  Chuyên đề NN-NT   I  Dự Án    

Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 150 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393 856739/ Fax: 0393 856737 - Hotline: 0912.128.464
Email: [email protected] - Website: http://khuyennonghatinh.com