TIN TỨC > TIN TỨC TRONG NƯỚC
Những giống cây trồng mới cho vùng Bắc Trung Bộ
Tin đăng ngày: 16/10/2017 - Xem: 314
 
 
 B?c Trung B? là vùng có khí h?u kh?c nghi?t nh?t trong c? nu?c nhung cung có nhi?u l?i th? d? phát tri?n m?t n?n nông nghi?p da d?ng. Nh?n th?y ti?m nang này, Vi?n KHKT nông nghi?p B?c Trung B? (Vi?n Khoa h?c nông nghi?p VN) dã t?p trung nghiên c?u và bu?c d?u có nhi?u thành công trong công tác gi?ng.
 

Gi?ng lúa BoT1: Ðây là gi?ng lúa tri?n v?ng du?c bà con nông dân dánh giá cao, gi?ng né tránh thiên tai v? HT, dang du?c m? r?ng di?n tích s?n xu?t và du?c gieo tr?ng trên nhi?u chân d?t khác nhau.

BoT1 c?ng cây, tr? thoát, ch?ng ch?u sâu b?nh khá, nang su?t bình quân 65 - 70 t?/ha trong v? xuân, h?t g?o dài, khi an có v? thom. Gi?ng du?c h?i d?ng B? NN&PTNT công nh?n cho phép s?n xu?t th? t? nam 2015. Hi?n BoT1 dã du?c tr?ng th? t?i các t?nh Ngh? An, Hà Tinh, Th?a Thiên - Hu? v?i quy mô trên 500 ha. Nang su?t trong v? xuân d?t trên 60 t?/ha v? mùa d?t 55 - 60 t?/ha.

L?c L20: Là gi?ng ch?u h?n, nang su?t 3,5 - 5 t?n/ha, ch?ng ch?u sâu b?nh và ch?u h?n t?t dang du?c nông dân trong vùng ua chu?ng, ti?p t?c m? r?ng di?n tích. L20 dã du?c B? NN&PTNT công nh?n gi?ng cây tr?ng m?i cho vùng B?c Trung B?. Di?n tích gieo tr?ng hàng nam kho?ng 3.000 ha/nam t?i các t?nh B?c Trung B?.

Bu?i h?ng Quang Ti?n có nang su?t cao, ch?t lu?ng t?t, giá tr? kinh t? cao, di?n tích tr?ng hi?n nay trong khu v?c kho?ng 50 ha, du?c B? NN&PTNT công nh?n s?n xu?t th?. Bu?i h?ng Quang Ti?n du?c tr?ng t?i các t?nh Ngh? An, Hà Tinh, Thanh Hóa, quy mô hon 100 ha và dang có xu hu?ng tang m?nh, h?ng nam s? lu?ng gi?ng tiêu th? 1,5 – 2 v?n cây gi?ng. Ðây là gi?ng bu?i cho hi?u qu? kinh t? cao so v?i các lo?i cây có múi.

Gi?ng quýt PQ sinh tru?ng, phát tri?n kh?e, sau 3 nam tr?ng chi?u cao d?t 353,3cm du?ng kính tán d?t 296,5 m, du?ng kính g?c d?t 8,4cm. PQ thích nghi t?t trên vùng d?t d? bazan, d?t phù sa c?, d?t phi?n th?ch. Kh?i lu?ng bình quân t? 160 - 180 gram/qu?. V? qu? khi chín có màu vàng, ho?c vàng xanh, ph?m ch?t khá, d? Brix d?t 11 - 13%, hàm lu?ng VTMC d?t 30,2 - 37,7mg/100g. Qu? có d? d?ng d?u cao; t? l? qu? lo?i 1 và lo?i 2 chi?m 96,26%, nang su?t bình quân d?t 25 - 30 t?n/ha/nam, cá bi?t có vu?n d?t 50 t?n/ha/nam, th?i gian thu ho?ch qu? t? tháng 1 d?n tháng 3. Hi?u qu? kinh t? cao bình quân d?t 250 - 400 tri?u d?ng/ha/nam. Có vu?n d?t 900 – 950 tri?u d?ng/ha/nam.

Gi?ng quýt PQ dã B? NN&PTNT công nh?n gi?ng cây tr?ng chính th?c cho s?n xu?t t?i các t?nh vùng B?c Trung B?. Hi?n du?c tr?ng ph? bi?n t?i các t?nh Ngh? An, Hà Tinh, Thanh Hóa và Qu?ng Tr? v?i di?n tích hon 500 ha. H?ng nam s? lu?ng gi?ng tiêu th? 5.000 - 1 v?n cây gi?ng.

Gi?ng mía VÐ 00-236 chín trung bình có hàm lu?ng du?ng khá cao (CCS ≥ 12%), nang su?t d?t 94 - 104 t?n/ha. Uu di?m c?a gi?ng này là m?c m?m kho?, d? nhánh m?nh, m?t d? cây h?u hi?u cao, t?c d? vuon lóng nhanh, ít nhi?m sâu d?c thân, b? b?nh trên lá nh?, tr? c? ít, b? d? ngã nh?, kh? nang luu g?c t?t. Gi?ng du?c B? NN&PTNT cho phép s?n xu?t th?, hi?n du?c tr?ng t?i các t?nh Ngh? An, Thanh Hóa v?i quy mô g?n 1.000 ha.

S?n STB1 là gi?ng có kh? nang sinh tru?ng t?t, ch?ng ch?u sâu b?nh, nang su?t c? tuoi cao (43,3 - 52,5 t?n/ha), hàm lu?ng tinh b?t d?t kho?ng 30%. So v?i gi?ng s?n KM94 dang du?c tr?ng ph? bi?n t?i các d?a phuong v?i nang su?t trung bình 30 - 35 t?/ha thì STB1 có nang su?t cao hon h?n. Gi?ng du?c cho phép s?n xu?t th?, dang du?c tr?ng ph? bi?n t?i Ngh? An, Hà Tinh, Thanh Hóa, di?n tích hàng nam kho?ng 60 - 70 ha, s? lu?ng gi?ng tiêu th? h?ng nam kho?ng 400.000 hom.

 

S?n STB1 cho nang su?t vu?t tr?i

 

Theo báo Nông nghi?p

Tin tức khác:
Nuôi bò lai 3B mang lại hiệu quả kinh tế cao (18/7/2019)
Tập huấn TOT bồi dưỡng phương pháp Khuyến nông và Kỹ thuật nuôi tôm nước lợ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (18/7/2019)
Hướng dẫn một số quy định về quản lý thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo quy định hiện hành (4/7/2019)
Quy định mới về đối tượng thuỷ sản nuôi chủ lực (2/7/2019)
Nghị quyết 42/NQ-CP về việc triển khai một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (20/6/2019)
Cảnh báo xuất hiện vắc-xin dịch tả lợn châu Phi giả (10/6/2019)
Đoàn thanh niên Sở Nông nghiệp và PTNT: Khởi động chiến dịch Tình nguyện Hè 2019 (3/6/2019)
Ngành thủy sản Hà Tĩnh với những kết quả khởi sắc 6 tháng đầu năm 2019 (3/6/2019)
Hội nghị bổ cứu các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (22/5/2019)
Hà Tĩnh phấn đấu năm 2019 có ít nhất 60 sản phẩm, dịch vụ tham gia Chương trình OCOP (4/4/2019)
Hãy nói “không với bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng” (25/3/2019)
Tọa đàm, gặp mặt nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (7/3/2019)
Hội nghị triển khai công tác phòng, chống dịch động vật và bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (28/2/2019)
Hà Tĩnh: Bệnh đạo ôn đã xuất hiện trên lúa xuân (18/2/2019)
Chuẩn bị điều kiện cho vụ nuôi tôm mới (15/2/2019)
VIDEO CLIPS
HỖ TRỢ ONLINE

Hotline - 0912.128.464

Văn phòng - 0393.856.739
Hôm nay: 90 | Tất cả: 143,953
DỊCH VỤ
  Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 150 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393 856739/ Fax: 0393 856737 - Hotline: 0912.128.464
Email: khuyennonghatinh@gmail.com - Website: http://khuyennonghatinh.com