TIN TỨC > TIN TỨC TRONG NƯỚC
Những giống cây trồng mới cho vùng Bắc Trung Bộ
Tin đăng ngày: 16/10/2017 - Xem: 405
 
 
 B?c Trung B? là vùng có khí h?u kh?c nghi?t nh?t trong c? nu?c nhung cung có nhi?u l?i th? d? phát tri?n m?t n?n nông nghi?p da d?ng. Nh?n th?y ti?m nang này, Vi?n KHKT nông nghi?p B?c Trung B? (Vi?n Khoa h?c nông nghi?p VN) dã t?p trung nghiên c?u và bu?c d?u có nhi?u thành công trong công tác gi?ng.
 

Gi?ng lúa BoT1: Ðây là gi?ng lúa tri?n v?ng du?c bà con nông dân dánh giá cao, gi?ng né tránh thiên tai v? HT, dang du?c m? r?ng di?n tích s?n xu?t và du?c gieo tr?ng trên nhi?u chân d?t khác nhau.

BoT1 c?ng cây, tr? thoát, ch?ng ch?u sâu b?nh khá, nang su?t bình quân 65 - 70 t?/ha trong v? xuân, h?t g?o dài, khi an có v? thom. Gi?ng du?c h?i d?ng B? NN&PTNT công nh?n cho phép s?n xu?t th? t? nam 2015. Hi?n BoT1 dã du?c tr?ng th? t?i các t?nh Ngh? An, Hà Tinh, Th?a Thiên - Hu? v?i quy mô trên 500 ha. Nang su?t trong v? xuân d?t trên 60 t?/ha v? mùa d?t 55 - 60 t?/ha.

L?c L20: Là gi?ng ch?u h?n, nang su?t 3,5 - 5 t?n/ha, ch?ng ch?u sâu b?nh và ch?u h?n t?t dang du?c nông dân trong vùng ua chu?ng, ti?p t?c m? r?ng di?n tích. L20 dã du?c B? NN&PTNT công nh?n gi?ng cây tr?ng m?i cho vùng B?c Trung B?. Di?n tích gieo tr?ng hàng nam kho?ng 3.000 ha/nam t?i các t?nh B?c Trung B?.

Bu?i h?ng Quang Ti?n có nang su?t cao, ch?t lu?ng t?t, giá tr? kinh t? cao, di?n tích tr?ng hi?n nay trong khu v?c kho?ng 50 ha, du?c B? NN&PTNT công nh?n s?n xu?t th?. Bu?i h?ng Quang Ti?n du?c tr?ng t?i các t?nh Ngh? An, Hà Tinh, Thanh Hóa, quy mô hon 100 ha và dang có xu hu?ng tang m?nh, h?ng nam s? lu?ng gi?ng tiêu th? 1,5 – 2 v?n cây gi?ng. Ðây là gi?ng bu?i cho hi?u qu? kinh t? cao so v?i các lo?i cây có múi.

Gi?ng quýt PQ sinh tru?ng, phát tri?n kh?e, sau 3 nam tr?ng chi?u cao d?t 353,3cm du?ng kính tán d?t 296,5 m, du?ng kính g?c d?t 8,4cm. PQ thích nghi t?t trên vùng d?t d? bazan, d?t phù sa c?, d?t phi?n th?ch. Kh?i lu?ng bình quân t? 160 - 180 gram/qu?. V? qu? khi chín có màu vàng, ho?c vàng xanh, ph?m ch?t khá, d? Brix d?t 11 - 13%, hàm lu?ng VTMC d?t 30,2 - 37,7mg/100g. Qu? có d? d?ng d?u cao; t? l? qu? lo?i 1 và lo?i 2 chi?m 96,26%, nang su?t bình quân d?t 25 - 30 t?n/ha/nam, cá bi?t có vu?n d?t 50 t?n/ha/nam, th?i gian thu ho?ch qu? t? tháng 1 d?n tháng 3. Hi?u qu? kinh t? cao bình quân d?t 250 - 400 tri?u d?ng/ha/nam. Có vu?n d?t 900 – 950 tri?u d?ng/ha/nam.

Gi?ng quýt PQ dã B? NN&PTNT công nh?n gi?ng cây tr?ng chính th?c cho s?n xu?t t?i các t?nh vùng B?c Trung B?. Hi?n du?c tr?ng ph? bi?n t?i các t?nh Ngh? An, Hà Tinh, Thanh Hóa và Qu?ng Tr? v?i di?n tích hon 500 ha. H?ng nam s? lu?ng gi?ng tiêu th? 5.000 - 1 v?n cây gi?ng.

Gi?ng mía VÐ 00-236 chín trung bình có hàm lu?ng du?ng khá cao (CCS ≥ 12%), nang su?t d?t 94 - 104 t?n/ha. Uu di?m c?a gi?ng này là m?c m?m kho?, d? nhánh m?nh, m?t d? cây h?u hi?u cao, t?c d? vuon lóng nhanh, ít nhi?m sâu d?c thân, b? b?nh trên lá nh?, tr? c? ít, b? d? ngã nh?, kh? nang luu g?c t?t. Gi?ng du?c B? NN&PTNT cho phép s?n xu?t th?, hi?n du?c tr?ng t?i các t?nh Ngh? An, Thanh Hóa v?i quy mô g?n 1.000 ha.

S?n STB1 là gi?ng có kh? nang sinh tru?ng t?t, ch?ng ch?u sâu b?nh, nang su?t c? tuoi cao (43,3 - 52,5 t?n/ha), hàm lu?ng tinh b?t d?t kho?ng 30%. So v?i gi?ng s?n KM94 dang du?c tr?ng ph? bi?n t?i các d?a phuong v?i nang su?t trung bình 30 - 35 t?/ha thì STB1 có nang su?t cao hon h?n. Gi?ng du?c cho phép s?n xu?t th?, dang du?c tr?ng ph? bi?n t?i Ngh? An, Hà Tinh, Thanh Hóa, di?n tích hàng nam kho?ng 60 - 70 ha, s? lu?ng gi?ng tiêu th? h?ng nam kho?ng 400.000 hom.

 

S?n STB1 cho nang su?t vu?t tr?i

 

Theo báo Nông nghi?p

Tin tức khác:
Hướng dẫn sử dụng thuốc phòng trừ cỏ dại trên lúa Hè Thu 2020 (26/5/2020)
KẾ HOẠCH CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2019-2020 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO (26/5/2020)
Tuổi trẻ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 (15/4/2020)
Tập trung cao cho phòng trừ dịch hại trên cây trồng đông xuân vào cuối vụ (8/4/2020)
Ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến tình hình tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp (17/3/2020)
Hà Tĩnh: Hơn 610 ha lúa xuân bị nhiễm đạo ôn lá (16/3/2020)
Hà Tĩnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh cúm gia cầm (11/2/2020)
Hội thảo đầu bờ giống lúa chất lượng cao (3/9/2019)
Hội thảo đánh giá hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp theo Luật 2012 và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động HTX nông nghiệp trong thời gian tới (3/9/2019)
Tập huấn tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về quản lý thuốc thú y cho người hành nghề buôn bán thuốc thú y (29/8/2019)
Hội nghị triển khai Đề án sản xuất vụ đông năm 2019 (29/8/2019)
Hà Tĩnh: Hơn 52 ha ngô bị sâu keo mùa thu gây hại (6/8/2019)
Nuôi bò lai 3B mang lại hiệu quả kinh tế cao (18/7/2019)
Tập huấn TOT bồi dưỡng phương pháp Khuyến nông và Kỹ thuật nuôi tôm nước lợ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (18/7/2019)
Hướng dẫn một số quy định về quản lý thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo quy định hiện hành (4/7/2019)
VIDEO CLIPS
HỖ TRỢ ONLINE

Hotline - 0912.128.464

Văn phòng - 0393.856.739
Hôm nay: 102 | Tất cả: 206,748
DỊCH VỤ
  Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 150 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393 856739/ Fax: 0393 856737 - Hotline: 0912.128.464
Email: khuyennonghatinh@gmail.com - Website: http://khuyennonghatinh.com