TRANG CHỦ | CHUYÊN ĐỀ NN-NT  

Chủ động nguồn giống tái đàn gia cầm

Ch? d?ng ngu?n gi?ng tái dàn gia c?m

Tiêm phòng - giải pháp phòng chống viêm da nổi cục trên trâu, bò

Tiêm phòng - gi?i pháp phòng ch?ng viêm da n?i c?c trên trâu, bò

Thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản

Th? cá tái t?o ngu?n l?i th?y s?n
Download văn bản tại đây

Kết quả thực hiện dự án SIPA tại xã Vượng Lộc

K?t qu? th?c hi?n d? án SIPA t?i xã Vu?ng L?c
Download văn bản tại đây

Hà Tĩnh triển khai du án SIPA

Hà Tinh tri?n khai du án SIPA
Download văn bản tại đây

Triển khai sản xuất cây trồng cạn vụ xuân

Triển khai sản xuất cây trồng cạn vụ xuân
Download văn bản tại đây

Thụ tinh nhân tạo Giải pháp nâng cao chất lượng đàn bò

Th? tinh nhân t?o Gi?i pháp nâng cao ch?t lu?ng dàn bò
Download văn bản tại đây

Hương Sơn tăng cường PCCCR

Huong Son tang cu?ng PCCCR

Kết quả khắc phục vườn bưởi sau lũ

K?t qu? kh?c ph?c vu?n bu?i sau lu

Mô hình chuyển đổi nghề cho dân vùng biển

Mô hình chuy?n d?i ngh? cho dân vùng bi?n

Thu hoạch lúa xuân sản xuất hè thu

Thu hoach lua xuân s?n xu?t hè thu

Kết quả nuôi tôm trên cát

K?t qu? nuôi tôm trên cát

 1   2   3 

 
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Chủ động nguồn giống tái đàn gia cầm
Tiêm phòng - giải pháp phòng chống viêm da nổi cục trên trâu, bò
Thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản
Kết quả thực hiện dự án SIPA tại xã Vượng Lộc
Hà Tĩnh triển khai du án SIPA
Triển khai sản xuất cây trồng cạn vụ xuân
Thụ tinh nhân tạo Giải pháp nâng cao chất lượng đàn bò
Hương Sơn tăng cường PCCCR
Kết quả khắc phục vườn bưởi sau lũ
Mô hình chuyển đổi nghề cho dân vùng biển
 
  VĂN BẢN MỚI  
KẾ HOẠCH: Khuyến nông năm 2021

QUYẾT ĐỊNH: Về việc công nhận cây đầu dòng cam chanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Kế hoạch Thực hiện sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 107/2020/NĐ CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP

V/v thực hiện sắp xếp, kiện toàn theo Kế hoạch số 483/KH-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh

Về việc chủ động phòng chống rét cho cây trồng,vật nuôi và các đối tượng nuôi trồng thủy sản.

Về một số chính sách hỗ trợ phục vụ sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống Covid-19

Về một số chính sách hỗ trợ phục vụ sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống Covid-19

Phê duyệt Chương trình Khuyến nông tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2022

Ban hành Quy chế quản lý chương trình, dự án Khuyến nông trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ SỰ NGHIỆP TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG

 
THƯ VIỆN ẢNH
  FANPAGE FACEBOOK  
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Tin tức   I  Hoạt động ngành NN   I  Cẩm nang kỹ thuật   I  Gương điển hình   I  Chuyên đề NN-NT   I  Dự Án SIPA    

Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 150 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393 856739/ Fax: 0393 856737 - Hotline: 0912.128.464
Email: khuyennonghatinh@gmail.com - Website: http://khuyennonghatinh.com