CHIA SẺ KINH NGHIỆM > LÂM NGHIỆP
Trồng cồng xen keo ở Hương Sơn - một giải pháp, 2 lợi ích
Tin đăng ngày: 16/8/2019 - Xem: 186
 
T? khi tr?ng d?n lúc cho khai thác ph?i m?t kho?ng 15 nam nhung cây c?ng dã và dang tr? thành cây tr?ng m?i, không ch? nâng cao ch?t lu?ng r?ng tr?ng mà h?a h?n mang v? ti?n t? cho ngu?i dân vùng biên gi?i Huong Son – Hà Tinh.

Tr?ng c?ng xen keo ? Huong Son - m?t gi?i pháp, 2 l?i ích!T? h?p tác tr?ng r?ng th? tr?n Tây Son (Huong Son) tr?ng c?ng xen keo trên di?n tích 45 ha

Nh?ng nam g?n dây, tình tr?ng ngu?i dân d?a phuong vào r?ng khai thác g?, ch?t phá, l?n chi?m d?t r?ng trái pháp lu?t d? l?y d?t canh tác di?n ra tuong d?i ph?c t?p nên di?n tích r?ng và ch?t lu?ng c?a r?ng tr?ng trên lâm ph?n c?a T? h?p tác tr?ng r?ng th? tr?n Tây Son (Huong Son) qu?n lý ngày càng suy gi?m.

Tru?c th?c t? dó, t? nam 2014 d?n nay, T? h?p tác ph?i h?p v?i Trung tâm Khuy?n nông dua cây c?ng vào tr?ng xen v?i di?n tích cây keo d? nâng cao ch?t lu?ng r?ng tr?ng và mang l?i giá tr? kinh t?.

Mô hình du?c T? h?p tác tr?ng r?ng th? tr?n Tây Son tri?n khai có t?ng di?n tích 45 ha, hi?n sinh tru?ng, phát tri?n t?t. So v?i cây keo lai thì cây c?ng có chu k? dài hon, t? khi tr?ng d?n khi khai thác ph?i m?t 15 nam. Tuy nhiên, cây c?ng không ch? c?i thi?n môi tru?ng, ch?t lu?ng r?ng tr?ng mà còn mang l?i giá tr? kinh t? r?t cao cho ngu?i tr?ng.

Tr?ng c?ng xen keo ? Huong Son - m?t gi?i pháp, 2 l?i ích!Cây c?ng có giá tr? thuong ph?m cao, làm d? dùng d?p, ít b? cong, n?t nên du?c khách hàng ngày càng ua chu?ng

Anh Ph?m Hùng M?nh – xã viên T? h?p tác tr?ng r?ng th? tr?n Tây Son, cho bi?t: Cây c?ng dã xu?t hi?n ? th? tr?n Tây Son t? nam 2004 nhung do th?y chu k? khai thác dài, m?t s? h? dân dã không kiên nh?n và chuy?n d?i sang tr?ng keo lai. Trên khu r?ng này còn sót l?i kho?ng 0,5 ha cây c?ng du?c tr?ng t? th?i di?m dó v?a m?i d?n k? khai thác.

“Cây keo sau 11 - 12 nam cho khai thác g? l?n nhung l?i nhu?n thu du?c trung bình ch? kho?ng 500 - 800 tri?u d?ng/ha. Trong khi dó, cây c?ng có th? thu t?i 1,5 - 2 t? d?ng/ha sau 15 nam" - anh M?nh cho bi?t thêm

Tr?ng c?ng xen keo ? Huong Son - m?t gi?i pháp, 2 l?i ích!Cây c?ng có th? thu t?i 1,5 - 2 t? d?ng/ha sau 15 nam

Ông Tr?n Vi?t Hùng - T? tru?ng T? h?p tác tr?ng r?ng th? tr?n Tây Son, cho hay: Riêng gia dình ông nh?n khoán tr?ng 25 ha r?ng, tru?c dây ch? tr?ng keo lai nhung t? nam 2014 d?n nay, sau khi thu ho?ch keo, ông chuy?n sang tr?ng keo xen cây c?ng. Ðu?c Trung tâm Khuy?n nông t?nh h? tr? v? gi?ng, hu?ng d?n k? thu?t tr?ng, cham sóc, ông tr?ng xen vào m?i ha keo kho?ng 400 cây c?ng. Là cán b? lâm nghi?p v? ngh? huu nên ông Hùng khá am hi?u v? các lo?i g?, ông cho bi?t: G? c?ng có giá tr? thuong ph?m cao, làm d? dùng d?p, ít b? cong, n?t nên du?c khách hàng ngày càng ua chu?ng.

T? nam 2014 d?n nay, Trung tâm Khuy?n nông Hà Tinh dã t? ch?c tr?ng du?c 45 ha cây c?ng tr?ng xen cây keo và giao khoán cho dân tr?ng, cham sóc. V?i nh?ng uu vi?t c?a cây c?ng, Trung tâm Khuy?n nông dang xây d?ng k? ho?ch, t?o di?u ki?n m? r?ng mô hình v?i m?c tiêu phát tri?n, nâng cao ch?t lu?ng r?ng tr?ng, d?ng th?i mang l?i giá tr? t? tr?ng r?ng cho ngu?i dân noi dây.

Cây c?ng có noi g?i là cây còng (Calophyllumsaigonnense) là cây g? nh?, cao trên 20m, du?ng kính thân 40cm, cành phân cao và m?c hoi ngang. G? c?a cây c?ng có màu d? d?n nâu h?ng, th? chéo ho?c xo?n. G? cây khá b?n, d? gia công nhung khó s?y, có th? s? d?ng trong ngành xây d?ng, dóng tàu, làm ván dán, ván sàn và d? m?c...

Theo: H?u Trung/baohatinh.vn

Chia sẻ kinh nghiệm khác:
Tăng cường công tác phòng, chống bệnh cúm gia cầm (13/2/2020)
Một số kinh nghiệm nuôi Gà trong mùa đông (9/1/2020)
Kỹ thuật chăm sóc vườn ổi Đài Loan (8/1/2020)
Một số biện pháp dự trữ thức ăn cho gia súc trong vụ đông (8/1/2020)
Một số biện pháp phòng, chống bệnh vi bào tử trùng trên tôm nuôi nước lợ (28/10/2019)
Hiện tượng gà con bị mất nước- Nguyên nhân và cách xử lý (7/10/2019)
Chăm sóc cây ăn trái trong mùa mưa bão (18/9/2019)
Khuyến cáo sử dụng chế phẩm vi sinh trong thức ăn cho lợn (19/8/2019)
Trồng cồng xen keo ở Hương Sơn - một giải pháp, 2 lợi ích (16/8/2019)
HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CHẾ PHẨM AH N08 CHO VƯỜN CAM (30/7/2019)
Nuôi tôm 'công nghệ 234' (4/7/2019)
Một số giải pháp phòng chống nắng nóng cho vật nuôi trong mùa Hè (21/6/2019)
Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá theo hình thức "sông trong ao" (18/6/2019)
Hướng dẫn một số biện pháp khẩn cấp về quản lý giết mổ lợn, tiêu thụ sản phẩm từ lợn khi dịch tả lợn Châu Phi. (5/6/2019)
Tăng cường quản lý, kiểm soát loài tôm càng đỏ. (4/6/2019)
VIDEO CLIPS
HỖ TRỢ ONLINE

Hotline - 0912.128.464

Văn phòng - 0393.856.739
Hôm nay: 141 | Tất cả: 183,994
DỊCH VỤ
  Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 150 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393 856739/ Fax: 0393 856737 - Hotline: 0912.128.464
Email: khuyennonghatinh@gmail.com - Website: http://khuyennonghatinh.com