>> GIỚI THIỆU | TT KHUYẾN NÔNG HÀ TĨNH

Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh
Tin đăng ngày: 23/4/2012 - Xem: 12713

I. THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ

Tên đơn vị theo con dấu: Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh
Địa chỉ: số nhà  150 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Số điện thoại: 0393 856739/ Fax: 0393 856737.
Địa chỉ Email: khuyennonghatinh@gmail.com
Giám đốc: ông Nguyễn Văn Trí , ĐT 0393 686777, DĐ: 0912 128 464

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Vị trí chức năng của đơn vị:  
Trung tâm Khuyến nông là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Tĩnh, có chức năng thực hiện các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến diêm và công tác sự nghiệp khoa học về giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn.
Trung tâm Khuyến nông có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. Nhiệm vụ:
1. Đề xuất với Giám đốc Sở về chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm các chương trình, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến nông trên địa bàn.
2. Xây dựng trình Giám đốc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các chương trình, kế hoạch, dự án, mô hình khuyến nông tại địa phương. Tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
3. Ký hợp đồng khuyến nông với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
4. Chủ trì thực hiện một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông theo phân công của Giám đốc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn.
5. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông theo quy định của pháp luật.
6. Hướng dẫn về nội dung, phương pháp hoạt động khuyến nông cho các cơ quan, đơn vị tham gia hoạt động khuyến nông.
7. Về công tác khoa học, công nghệ:
a) Nghiên cứu chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, nuôi trồng, khai thác thủy sản, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường, kỹ thuật canh tác, bảo vệ cải tạo đất, phát triển bền vững
b) Tham gia thực hiện các đề tài thử nghiệm, khảo nghiệm, các tiến bộ khoa học (thực hiện các đề tài khoa học công nghệ) và các đối tượng mới, hình thức nuôi trồng mới
c) Lưu giữ, khảo nghiệm và nhân rộng các loại giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh
d) Cải tạo, nâng cấp về số lượng, chất lượng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh; điều tra, bình tuyển đàn giống vật nuôi trên địa bàn tỉnh để đưa vào chương trình cải tạo
8. Công tác ứng dụng, chuyển giao và nhân rộng mô hình
a) Xây dựng các mô hình trình diễn về tiến bộ khoa học và công nghệ phù hợp với từng địa phương, nhu cầu của người sản xuất và định hướng của ngành, các mô hình thực hành sản xuất tốt gắn với tiêu thụ sản phẩm
b) Xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nông, lâm, ngư, diêm nghiệp
c) Xây dựng mô hình tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp hiệu quả và bền vững
d) Chuyển giao kết quả khoa học công nghệ, các tiến bộ khoa học kỹ thuật từ các mô hình trình diễn, điển hình sản xuất tiên tiến ra diện rộng
9. Về bồi dưỡng, đào tạo, huấn luyện
a) Xây dựng chương trình, tài liệu hướng dẫn khuyến nông, tổ chức tập huấn kỹ thuật và nghiệp vụ cho cán bộ, cộng tác viên khuyến nông các cấp
b) Tham gia Chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt Dề ấn “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”
c) Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn cho người sản xuất về chính sách, pháp luật; tập huấn cho nông dân về kỹ năng sản xuất, tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ nông, cơ điện nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp nông thôn.
10. Về công tác thông tin tuyên truyền
a) Phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng, cá tổ chức chính trị xã hội tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các thông tin khoa học công nghệ, thị trường, mô hình tiên tiến trong sản xuất nông, lâm, diêm, ngư nghiệp, mô hình hợp tác xã, mô hình nông thôn mới nhân ra diện rộng.
b) Tổ chức và tham gia các hội thi, hội thảo, hội chợ, triển lãm, diễn đàn, tham gia quan học tập, trao đổi kinh nghiệm liên quan đến hoạt động nông nghiệp và phát triển nông thôn; xuất bản và phát hành bản tin, các tờ rơi khuyến nông và chương trình nông nghiệp – nông thôn.
11. Thực hiện nhiệm vụ tư vấn và dịch vụ khuyến nông
a) Triển khai thực hiện các hợp đồng liên kết, hợp tác về khuyến nông; tổ chức các hoạt động sản xuất giống và dịch vụ giống, thức ăn, vật tư, phân bón, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, tư vấn và dịch vụ khác liên quán đến phát triển nông nghiệp và nông thôn theo chức năng nhiệm vụ được giao và phù hợp với các quy định của pháp luật
b) Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, tổ chức, quản lý để nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, giảm giá thành, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm
12. Tham gia thực hiện hoạt động khuyến nông trong các chương trình hợp tác quốc tế theo hướng dẫn của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.
13. Xây dựng kế hoạch, biện pháp và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực được giao.
14. Theo dõi, tổng hợp, đánh giá thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
15. Quản lý về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của Trung tâm; quản lý và sử dụng Quỹ tín dụng khuyến nông theo quy định.
16. Phối hợp với các tổ chức trực thuộc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai tại địa phương.
17. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn giao.

Nguồn:
Loading the player...
Từ khóa:

TT khuyến nông Hà Tĩnh khác:

23/4/2012 - Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Áp dụng KHKT tăng năng suất, chất lượng bưởi Phúc Trạch
Đa dạng hóa đối tượng nuôi trồng thủy sản
Hương Khê vào vụ thu hoạch bưởi
Thận trọng với sâu bệnh giai đoạn lúa trổ
Nuôi vịt biển trong môi trường mặn lợ
Nuôi trồng nhuyễn thể ven biển Cẩm Xuyên
Phòng chống cháy rừng trong mùa nắng nóng
Sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu
Để cây lúa đẻ nhánh khỏe
Nuôi tôm an toàn trong mùa nắng nóng
 
  VĂN BẢN MỚI  
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Phòng trừ sâu bệnh hại lúa từ nay đến cuối vụ xuân năm 2022

Quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn Hà Tĩnh.

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025”

KẾ HOẠCH: Khuyến nông năm 2021

QUYẾT ĐỊNH: Về việc công nhận cây đầu dòng cam chanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Kế hoạch Thực hiện sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 107/2020/NĐ CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP

V/v thực hiện sắp xếp, kiện toàn theo Kế hoạch số 483/KH-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh

Về việc chủ động phòng chống rét cho cây trồng,vật nuôi và các đối tượng nuôi trồng thủy sản.

Về một số chính sách hỗ trợ phục vụ sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống Covid-19

 
THƯ VIỆN ẢNH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang truy cập 5
Máy chủ tìm kiếm 10
Khách viếng thăm 7
Hôm nay: 339
Tất cả: 562,655
  FANPAGE FACEBOOK  
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Tin tức   I  Hoạt động khuyến nông   I  Hoạt động ngành NN   I  Cẩm nang kỹ thuật   I  Gương điển hình   I  Chuyên đề NN-NT   I  Dự Án SIPA    

Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 150 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393 856739/ Fax: 0393 856737 - Hotline: 0912.128.464
Email: khuyennonghatinh@gmail.com - Website: http://khuyennonghatinh.com